Podręcznik

Jakie funkcje spełniają podręczniki w nauczaniu?

Podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) jest środkiem do realizacji konkretnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Aby wiedzieć, czy jest on odpowiednio skonstruowany, trzeba wiedzieć, jaką rolę odgrywa i co można osiągnąć przy jego pomocy. Książka powinna umożliwiać uczniowi wychwytywanie, porządkowanie i utrwalanie nowych informacji w danej dziedzinie.

Czym powinien odznaczać się idealny podręcznik?

Język danego podręcznika powinien być łatwy do zrozumienia, tak aby uczeń mógł:

  • uformować nową wiedzę;
  • utrwalać istniejącą wiedzę i umiejętności;
  • wykorzystać go do samodzielnej nauki.

Podręczniki według nowoczesnej pedagogiki są uważane za niezwykle ważne.

Jaką funkcje spełnia podręcznik?

Podręczniki powinny promować pracę poznawczą w klasie oraz być przejrzyste i dokładne dostarczanie materiałów edukacyjnych. Ich funkcją jest także uczenie zdobywania nowej wiedzy poprzez książkę. Liczy się także funkcja informacyjna. Podręcznik powinien systematycznie wykładać niezbędne informacje. Zadaniem podręczników jest przygotowanie do radzenia sobie z rzeczywistością. Konieczne są zatem w nim materiały do ćwiczeń i zadania do rozwijania różnych umiejętności. Liczy się też funkcja samokształcenia. Kształci się w ten sposób umiejętność łączenia teorii i praktyki poprzez odpowiedni, kreatywny wybór treści.

Znaczenie funkcji przekazywania informacji

Podręczniki mają na celu prawidłowe przekazywanie informacji naukowych. Muszą one być przedstawione w świetle obecnego stanu nauk konkretnych dyscyplin. Ponadto, podręczniki powinny wyraźnie odróżniać fakty i hipotezy od problemów, które pozostają do rozwiązania. Konieczne są także w pełni objaśnione zagadnienia podkreślające aktualne trendy oraz możliwości badawcze w danej dziedzinie. Podręcznik powinien być dostosowany do możliwości uczniów, a jednocześnie wymagać pewnego wysiłku umysłowego i przezwyciężania trudności. Prostota tekstu jest ściśle związana z żywym, ciekawym i jednocześnie poprawnym językowo podejściem. Egzotyczne wyrażenia mogą być importowane tylko tam, gdzie jest to konieczne, tzn. tam, gdzie są teoretycznie prawidłowe. Nadużywanie terminów naukowych jest także niewłaściwe. Nowe terminy muszą być w pełni wyjaśnione (np. w glosariuszu). Teksty i ilustracje zwiększają efektywność odbioru treści podręczników, a zwłaszcza poziom ich zrozumienia. W niektórych powtarzalnych, grupowych zajęciach uczniowie najlepiej wykorzystają funkcję informacyjną podręcznika do syntezy i uogólnienia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręcznik

Jaki powinien być dobry podręcznik?

Dobry podręcznik nie tylko zwraca uwagę na nowości, ale może być wykorzystywany jako książka o życiu i problemach, które napotka młody człowiek. Najlepszym sposobem na zrobienie takiego podręcznika jest uporządkowanie treści. Metoda ta sugeruje sposób na poznanie sekretów życia, który stawia ucznia przed pytaniami, na które odpowiada się w podręczniku.

Skłanianie ucznia do własnych poszukiwań

Właściwa konstrukcja podręcznika znajduje odzwierciedlenie w organizacji samodzielności studentów w postaci przedstawienia:

  • problemów,
  • zadań,
  • eksperymentów,
  • ćwiczeń o charakterze badawczym.

Taka konstrukcja badawcza podręczników może być wykorzystywana w laboratoriach i na szkoleniach. Organizując takie kursy, nauczyciel może polegać na instrukcjach zawartych w podręczniku, bez konieczności przepisywania instrukcji. Więcej czasu poświęca się tutaj na efektywną pracę.

Jaki powinien być układ podręcznika?

Podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl o problematycznej treści powinny zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy poprzez prowadzenie obserwacji i eksperymentów. Muszą one zawierać informacje o nowoczesnych metodach badawczych i metodach stosowanych do badania określonych zjawisk. Powinny one zawierać informacje o celu i sposobie wykonania danego ćwiczenia przez ucznia. Odwrotnie, nie powinny one dostarczać wyników pomiarów, obserwacji lub doświadczeń. Instrukcje ćwiczenia są zazwyczaj umieszczane przed rzeczywistym tekstem, a nie w jego środku, obok informacji, do których uczeń ma dotrzeć podczas ćwiczenia.

Jak podręczniki mają pomagać uczniowi?

Prawidłowo zredagowane podręczniki mogą w znacznym stopniu wpłynąć na kształtowanie się wiedzy z zakresu danej dyscypliny, tak aby uczniowie przyzwyczaili się do stosowania swojej wiedzy w procesie uczenia się. Treść podręcznika powinna rozwijać nowe problemy oraz zajmować się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami. Wymaga to od uczniów umiejętności łączenia informacji w innej kolejności niż w podręczniku w celu tworzenia nowych wniosków i uogólnień. Jeśli uczeń nie może znaleźć odpowiedniego rozwiązania w podręczniku, sugestie i wskazówki mogą pomóc w realizacji tego zadania. Podręcznikowe problemy odgrywają zatem podobną rolę. Dobry podręcznik obejmuje dostarczanie odpowiednich materiałów do ćwiczeń i zadań w celu rozwijania różnych umiejętności i stymulowania praktycznego ich zastosowania. Pytania i instrukcje zawarte w podręcznikach prowadzą i ułatwiają powtarzanie i konsolidację informacji, samo badanie i samoocenę.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręcznik

Jak podręczniki przekazują i sprawdzają wiedzę uczniów?

Podręcznik powinien być używany z pomocą nauczyciela. Powinno to również pomóc uczniowi w nauce bez pomocy nauczyciela. Niezbędna jest forma przedstawienia faktów, która sprawi, że będą one łatwe do zrozumienia, zrozumiałe i interesujące dla uczniów. Ważne jest również to, aby stworzyć podręczniki, które nakreślą plan pracy.

Co sprzyja przyswajaniu wiedzy w podręczniku?

Tekst i rysunki mają się wzajemnie uzupełniać, dlatego autorzy podręczników i ich wydawcy muszą komponować zarówno tekst, jak i rysunki. Rysunki w podręcznikach mają podobne funkcje do tekstu. Oprócz zdjęć i rysunków, ważną rolę odgrywają również wykresy, symbole i schematy. Zadania te mają na celu zwiększenie wrażliwości estetycznej uczniów. Liczą się tutaj naturalne kolory fotografii (w tym zawarte w niej istotne szczegóły), dbałość o ich kontrast i przejrzystość. Może to wszystko mieć duży wpływ na naukę.

Znaczenie treści w podręczniku

Ciekawe podejście do elementów tekstowych i nietekstowych w podręcznikach i rozwiązaniach montażowych decyduje o ich funkcji motywacyjnej. Uczniowie często korzystają z podręczników abstrakcyjnych. Autorzy podręcznika wiedzą, że spełnienie ich funkcji zależy od doboru i ułożenia treści, a także od dostosowania się do podejścia metodologicznego, formalnego, logicznego i językowego. Materiał jest prezentowany z punktu widzenia zdolności indywidualnego ucznia do korzystania z funkcji podręcznika. Ponadto, zdolność do wykonywania funkcji podręcznika zależy od całego zakresu zagadnień związanych z edycją książki.

W jaki sposób podręczniki sprawdzają wiedzę ucznia?

W tym względzie bardzo pomocna jest lista wymagań, które powinien spełnić uczeń. Są to informacje, które powinien on posiadać, a także lista wymagań specyficznych dla danego podręcznika. Podręcznik ma dwa aspekty dotyczące realizacji funkcji kontrolnych. Możemy sprawdzić, czy uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności, których oczekuje się od nich na podstawie zaleceń kursu. Konieczne jest także udzielenie odpowiedzi na pytania, które prowadzą do:

  • usystematyzowania,
  • strukturyzowania,
  • utrwalenia zdobytej wiedzy.

Jak komponować podręcznik pod względem sprawdzania wiedzy?

Treści naukowe zawarte w podręcznikach powinny być drobiazgowo zharmonizowane tak, aby uczniowie mogli się sprawdzić za pomocą prostych instrukcji i ćwiczeń. Eksperymenty i funkcje kontrolne powinny być również wykonywane przez podręczniki, tak aby rozwinął się on w myślenie holistyczne i kompleksowe rozumienie świata.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com