Podręcznik

Jakie funkcje spełniają podręczniki w nauczaniu?

Podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) jest środkiem do realizacji konkretnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Aby wiedzieć, czy jest on odpowiednio skonstruowany, trzeba wiedzieć, jaką rolę odgrywa i co można osiągnąć przy jego pomocy. Książka powinna umożliwiać uczniowi wychwytywanie, porządkowanie i utrwalanie nowych informacji w danej dziedzinie.

Czym powinien odznaczać się idealny podręcznik?

Język danego podręcznika powinien być łatwy do zrozumienia, tak aby uczeń mógł:

  • uformować nową wiedzę;
  • utrwalać istniejącą wiedzę i umiejętności;
  • wykorzystać go do samodzielnej nauki.

Podręczniki według nowoczesnej pedagogiki są uważane za niezwykle ważne.

Jaką funkcje spełnia podręcznik?

Podręczniki powinny promować pracę poznawczą w klasie oraz być przejrzyste i dokładne dostarczanie materiałów edukacyjnych. Ich funkcją jest także uczenie zdobywania nowej wiedzy poprzez książkę. Liczy się także funkcja informacyjna. Podręcznik powinien systematycznie wykładać niezbędne informacje. Zadaniem podręczników jest przygotowanie do radzenia sobie z rzeczywistością. Konieczne są zatem w nim materiały do ćwiczeń i zadania do rozwijania różnych umiejętności. Liczy się też funkcja samokształcenia. Kształci się w ten sposób umiejętność łączenia teorii i praktyki poprzez odpowiedni, kreatywny wybór treści.

Znaczenie funkcji przekazywania informacji

Podręczniki mają na celu prawidłowe przekazywanie informacji naukowych. Muszą one być przedstawione w świetle obecnego stanu nauk konkretnych dyscyplin. Ponadto, podręczniki powinny wyraźnie odróżniać fakty i hipotezy od problemów, które pozostają do rozwiązania. Konieczne są także w pełni objaśnione zagadnienia podkreślające aktualne trendy oraz możliwości badawcze w danej dziedzinie. Podręcznik powinien być dostosowany do możliwości uczniów, a jednocześnie wymagać pewnego wysiłku umysłowego i przezwyciężania trudności. Prostota tekstu jest ściśle związana z żywym, ciekawym i jednocześnie poprawnym językowo podejściem. Egzotyczne wyrażenia mogą być importowane tylko tam, gdzie jest to konieczne, tzn. tam, gdzie są teoretycznie prawidłowe. Nadużywanie terminów naukowych jest także niewłaściwe. Nowe terminy muszą być w pełni wyjaśnione (np. w glosariuszu). Teksty i ilustracje zwiększają efektywność odbioru treści podręczników, a zwłaszcza poziom ich zrozumienia. W niektórych powtarzalnych, grupowych zajęciach uczniowie najlepiej wykorzystają funkcję informacyjną podręcznika do syntezy i uogólnienia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręcznik

Jaki powinien być dobry podręcznik?

Dobry podręcznik nie tylko zwraca uwagę na nowości, ale może być wykorzystywany jako książka o życiu i problemach, które napotka młody człowiek. Najlepszym sposobem na zrobienie takiego podręcznika jest uporządkowanie treści. Metoda ta sugeruje sposób na poznanie sekretów życia, który stawia ucznia przed pytaniami, na które odpowiada się w podręczniku.

Skłanianie ucznia do własnych poszukiwań

Właściwa konstrukcja podręcznika znajduje odzwierciedlenie w organizacji samodzielności studentów w postaci przedstawienia:

  • problemów,
  • zadań,
  • eksperymentów,
  • ćwiczeń o charakterze badawczym.

Taka konstrukcja badawcza podręczników może być wykorzystywana w laboratoriach i na szkoleniach. Organizując takie kursy, nauczyciel może polegać na instrukcjach zawartych w podręczniku, bez konieczności przepisywania instrukcji. Więcej czasu poświęca się tutaj na efektywną pracę.

Jaki powinien być układ podręcznika?

Podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl o problematycznej treści powinny zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy poprzez prowadzenie obserwacji i eksperymentów. Muszą one zawierać informacje o nowoczesnych metodach badawczych i metodach stosowanych do badania określonych zjawisk. Powinny one zawierać informacje o celu i sposobie wykonania danego ćwiczenia przez ucznia. Odwrotnie, nie powinny one dostarczać wyników pomiarów, obserwacji lub doświadczeń. Instrukcje ćwiczenia są zazwyczaj umieszczane przed rzeczywistym tekstem, a nie w jego środku, obok informacji, do których uczeń ma dotrzeć podczas ćwiczenia.

Jak podręczniki mają pomagać uczniowi?

Prawidłowo zredagowane podręczniki mogą w znacznym stopniu wpłynąć na kształtowanie się wiedzy z zakresu danej dyscypliny, tak aby uczniowie przyzwyczaili się do stosowania swojej wiedzy w procesie uczenia się. Treść podręcznika powinna rozwijać nowe problemy oraz zajmować się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami. Wymaga to od uczniów umiejętności łączenia informacji w innej kolejności niż w podręczniku w celu tworzenia nowych wniosków i uogólnień. Jeśli uczeń nie może znaleźć odpowiedniego rozwiązania w podręczniku, sugestie i wskazówki mogą pomóc w realizacji tego zadania. Podręcznikowe problemy odgrywają zatem podobną rolę. Dobry podręcznik obejmuje dostarczanie odpowiednich materiałów do ćwiczeń i zadań w celu rozwijania różnych umiejętności i stymulowania praktycznego ich zastosowania. Pytania i instrukcje zawarte w podręcznikach prowadzą i ułatwiają powtarzanie i konsolidację informacji, samo badanie i samoocenę.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com